Waarvoor kan ik terecht bij Almelo Sociaal?

Uw kunt bij ons  terecht voor alle zorg- of hulpvragen. Veel vragen kunnen worden beantwoord door deskundigen van de bij ons aangesloten organisaties (vragen over Wmo, uitkeringen, gehandicapten, Jeugdwet, seniorenthema’s). En weten we het zelf niet, dan bent u aan het juiste adres om goed (warm) verwezen te worden.
Daarnaast kunnen we u ondersteunen en adviseren in uw contacten met instanties en de gemeente.

Moet ik betalen voor de hulp en ondersteuning?

Nee u hoeft niet te betalen voor onze dienstverlening. Deze is kosteloos.

Wat is Onafhankelijke cliënt ondersteuning?

De overheid heeft in de wet geregeld dat iedere burger met een zorg- of hulpvraag recht heeft op onafhankelijke ondersteuning. Ofwel advies & hulp. Dus niet alléén van de overheid zelf of een zorg- of dienstverlener maar ook van een onafhankelijke buitenstaander. In Almelo is dit georganiseerd via Almelo Sociaal en aangesloten organisaties.

Kan ik een zekere deskundigheid verwachten?

Jazeker mag u deskundigheid verwachten. Al onze vrijwilligers hebben ervaring met- en/of kennis van specifieke zorg- en vraaggebieden.

Denk aan uitkeringen, Wmo, ouderen & senioren, mensen met een handicap of beperking, geestelijke gezondheid of vragen over Jeugdzorg. 
Wij werken vanuit het Permanente Educatie Principe. Via trainingen, kennisuitwisselingsbijeenkomsten, symposia en op basis van praktijkbespreking volgen wij de actuele ontwikkelingen op de verschillende gebieden. En hebben we geen antwoord op een complexe of diepgaande zorg- of hulpvraag dan zal dit altijd resulteren in een “warme” doorverwijzing.

Is mijn privacy gegarandeerd en zijn mijn gegevens wel veilig?

Ja, uw persoonlijke gegevens zijn veilig en “geheimhouding” van uw situatie is gegarandeerd. Al onze vrijwilligers tekenen voor geheimhouding en worden geïnstrueerd op verantwoord en ethisch handelen. Wij werken op basis van minimale vastgelegde gegevens. Deze zijn altijd voor u in te zien. We vragen altijd vooraf uw toestemming als we uw situatie met derden willen bespreken of aan derden voorleggen.
Wij hebben geen gedwongen informatie- of terugkoppelingsplicht naar gemeenten en/of instanties. Er zal dus nooit zonder uw medeweten en toestemming informatie uitgewisseld worden met derden.
Voor interne opleiding en ontwikkeling (PEP) kunnen wij wel gebruik maken van geanonimiseerde casuïstiek.

Hoe kom ik in contact met een deskundige cliëntondersteuner?

U kunt het contactformulier op deze website invullen. We nemen dan op basis van de versterkte gegeven contact met u op.

U kunt bellen voor een afspraak; we plannen dan een afspraak of u wordt terug gebeld om die te maken.

Of u bezoekt het inloopspreekuur. Zie hiervoor de openingstijden.
Tijdens inloopspreekuren is er altijd een deskundige vrijwilliger op uw vraaggebied aanwezig, het kan alleen zijn dat u even moet wachten.

Tip; bel of mail eerst voor de kortste wachttijd.

Ik las ergens “belangenbehartiging”, wat is dat?

Naast onafhankelijkecliënt ondersteuning hebben de aangesloten organisaties de opdracht uw belangen te behartigen. De organisaties geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente over voorgenomen beleidsveranderingen. Bijvoorbeeld de WMO-adviesraad op het gebied van Wmo-beleid of de KRA op het gebied van de uitvoering van de Participatiewet in Almelo. Dit is de preventieve beleids-toetst.

Op basis van praktijkervaringen ligt er ook een advies- of signaleringsrol. Wat zijn de gevolgen en consequenties van bestaand beleid? Bij veel negatieve individuele effecten kan dit ook leiden tot bijstelling van beleid. In uw specifieke geval behartigen wij dus uw individuele belangen (rechten & plichten). In groter verband is er sprake van collectieve belangenbehartiging; beïnvloeding en bijsturing van beleid, beleidsregels of de uitvoering.