Hoe gaan we om met uw gegevens (privacyverklaring)

Organisatie

Onder de naam Almelo Sociaal werken drie vrijwilligersorganisaties samen: Adviesraad Sociaal Domein, de Stichting Collectief Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) en het Team Cliëntondersteuning. Wij draaien op de inzet van vrijwilligers. Onze hulp richt zich op mensen in Almelo die zich minder goed redden. Mensen die met geldzorgen worstelen of afhankelijk zijn van zorg. Mensen met een beperking of blijvende gezondheidsproblemen. (Kwetsbare) vijftigplussers en ouders met zorgkinderen. Jongeren en mantelzorgers.
Almelo Sociaal gebruikt uw persoonsgegevens op de manier die u hier leest.

Contactgegevens:

Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
Telefoon: 0546 456909
E-mail: [email protected]
www.almelosociaal.nl

Afspraken beschermen

Almelo Sociaal controleert regelmatig of we nog met uw gegevens omgaan zoals hier staat. En of we hier misschien iets in moeten veranderen om uw privacy te beschermen. Op 13-9-2018 controleerden we hoe we omgaan met uw privacy. Op basis hiervan trekken we de conclusie dat we werken volgens de regels van de privacywet AVG.

Persoonsgegevens die wij bewaren/gebruiken

Almelo Sociaal bewaart onderstaande persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt of als u deze gegevens zelf aan ons geeft:
• Naam
• Geboortedatum
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken

Almelo Sociaal verwerkt de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens:

  • Hoe bent u bij Almelo Sociaal terecht gekomen?
  • Waarover gaan de vragen/problemen die u hebt (u kunt hier meer redenen aankruisen):
    • informatie algemeen, uitkering, toeslagen, zorg, bezwaarschrift, formulieren, schulden, re- integratie naar werk, klacht, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), toeslagen zorg/kind/huur/inkomen, kwijtschelding gemeente/waterschap, (her)keuring, toeslagenwet WW/Wia/Wajong
  • Naar wie sturen we u door
  • Korte uitleg van uw vraag of probleem
  • Bijlagen die u eventueel meestuurt of inlevert
  • Contacten met u of contacten met anderen (in volgorde van datum)

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Almelo Sociaal verwerkt de persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om u te helpen
• Voor eventuele vervolgbezoeken van u aan ons
• Als we een andere vrijwilliger vragen u te helpen
• Om, alleen als u dat goed vindt, te delen met andere organisaties

Met welk uitgangspunt gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw toestemming is ons uitgangspunt als we uw gegevens bewaren. Deze toestemming geeft u als u uw handtekening zet op de bijlage van het papieren contactformulier. En als u uw gegevens invult via het contactformulier op de website. Via deze pagina op de website vertellen wij u bovendien hoe we omgaan met uw gegevens.

Beslissingen die automatisch worden genomen en ICT (geautomatiseerde besluitvorming)

Almelo Sociaal neemt op basis van geautomatiseerde techniek geen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Denk aan besluiten die computerprogramma’s of –systemen nemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

We gaan (bijzondere) persoonsgegevens van u digitaliseren via een cliëntvolgsysteem. We verwachten dit systeem vanaf begin 2020 te gebruiken.

Almelo Sociaal gebruikt voor de computers/ ICT de hulp van Computersupport Almelo
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0546-700232

Voor het beheer van onze website hebben we een speciaal contract (verwerkersovereenkomst) met Computersupport Almelo.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Almelo Sociaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om dát te doen waar we uw gegevens voor gebruiken. De persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens bewaren we maximaal vijf jaar. In de praktijk blijkt dat mensen vaak meer jaren gebruik maken van onze hulp. Dankzij de bewaarde gegevens helpen we dan snel en effectief. U mag ons altijd vragen hun gegevens te verwijderen (zie hieronder bij Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Almelo Sociaal geeft uw gegevens alleen aan anderen als dit nodig is om te doen wat we met u afspraken. Of om te voldoen aan een wet/plicht. We geven uw gegevens alleen aan anderen als u dat goed vindt. U geeft hiervoor toestemming via uw handtekening op de bijlage van het contactformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Almelo Sociaal gebruikt cookies op haar website. Als u onze website bezoekt, krijgt u een melding van die cookies. Het aantal cookies is zo klein mogelijk en deze cookies zijn alleen nodig om onze website goed te laten werken. Geen enkele gebruikte cookie slaat informatie op waardoor we zien dat u het bent. We blokkeren alle cookies totdat u op de knop ‘Prima’ klikt.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons bekijken, laten aanpassen of laten verwijderen. Als u toestemming gaf voor gebruik van uw gegevens, mag u die toestemming ook weer intrekken. En u mag bezwaar maken tegen het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken. Verder mag u ons vragen de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben te sturen naar u of een partij die u noemt. Wilt u gebruikmaken van een van deze mogelijkheden? Mail dat dan naar [email protected]

We willen graag zeker weten dat u bovenstaande vraagt voor uw eigen gegevens. Stuur daarom altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee als u gebruikmaakt van bovenstaande mogelijkheden. Maak daarbij de volgende gegevens op de kopie van uw identiteitsbewijs zwart: pasfoto, de strook met nummers onderaan (MRZ, machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Hiermee beschermen we uw privacy.

Almelo Sociaal reageert zo snel mogelijk op uw vraag rondom de persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen vier weken.

U mag ook een klacht over ons insturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens; dat is de organisatie die bekijkt of wij goed omgaan met uw gegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom doen we wat nodig is om het volgende met uw gegevens te voorkomen: misbruik, verlies, toegang door iemand die het recht niet heeft, bekend worden van uw gegevens zonder dat u dat wilt en veranderingen zonder dat dat van u mag. Hebt u het idee dat we uw gegevens niet goed beveiligen? Of vermoedt u misbruik hiervan? Neem dan contact op met ons via [email protected]

Melden dat uw gegevens ergens zijn waar ze niet horen (datalek)

Vermoedt u dat uw gegevens via ons ergens terecht zijn gekomen waar dat niet hoort? Dat heet een datalek, een lek van uw gegevens, uw data. Zo’n lek mag u doorgeven bij het secretariaat van Almelo Sociaal via [email protected] of per telefoon 0546 – 456909. De secretaresse zorgt in overleg met u dat dit lek bekend wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.