Hoe gaan we om met uw gegevens (privacyverklaring)

Organisatie

Onder de naam Almelo Sociaal werken vrijwilligersorganisaties samen: Adviesraad Sociaal Domein, de Stichting Collectief Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), Team Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Almelo Doe(t) Mee.

Het team Cliëntondersteuning en Almelo Doe(t) Mee vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de stichting. Zij gebruiken uw persoonsgegevens op de manier die u hieronder leest.

Wij draaien op de inzet van vrijwilligers. Onze hulp richt zich op mensen in Almelo die zich minder goed redden. Mensen die met geldzorgen worstelen of afhankelijk zijn van zorg. Mensen met een beperking of blijvende gezondheidsproblemen. (Kwetsbare) vijftigplussers en ouders met zorgkinderen. Jongeren en mantelzorgers.

Contactgegevens:

Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
Telefoon: 0546 456909
E-mail: [email protected]
www.almelosociaal.nl

Afspraken beschermen

Almelo Sociaal is aangesloten bij de stichting AVG voor verenigingen om het actueel houden van de AVG-normen. Wij controleren in de regel ieder kwartaal of we nog met uw gegevens omgaan zoals hier staat. En of we hier misschien iets in moeten veranderen om uw privacy te beschermen. Op basis hiervan trekken we de conclusie dat we werken volgens de regels van de privacywet AVG.

Persoonsgegevens die het team Onafhankelijke Cliëntondersteuning bewaart/gebruikt

Team Onafhankelijke Cliëntondersteuning bewaart onderstaande persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt of als u deze gegevens zelf aan ons geeft:
• Naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• BSN-nummer
• E-mailadres

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken

Team Onafhankelijke Cliëntondersteuning verwerkt de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens:

  • Hoe bent u bij Almelo Sociaal terecht gekomen?
  • Waarover gaan de vragen/problemen die u hebt (u kunt hier meer redenen aankruisen):
    • informatie algemeen, uitkering, toeslagen, zorg, bezwaarschrift, formulieren, schulden, re- integratie naar werk, klacht, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), toeslagen zorg/kind/huur/inkomen, kwijtschelding gemeente/waterschap, (her)keuring, toeslagenwet WW/Wia/Wajong
  • Naar wie sturen we u door
  • Korte uitleg van uw vraag of probleem
  • Gegevens over uw gezondheid
  • Bijlagen die u eventueel meestuurt of inlevert
  • Contacten met u of contacten met anderen (in volgorde van datum)

Persoonsgegevens die Almelo Doe(t) Mee bewaart/gebruikt

Almelo Doe(t) Mee bewaart onderstaande persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt of als u deze gegevens zelf aan ons geeft:
• Naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• BSN-nummer
• E-mailadres

Met welk doel gebruiken Almelo Sociaal en haar teams uw persoonsgegevens?

Almelo Sociaal verwerkt de persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om u te helpen
• Voor eventuele vervolgbezoeken van u aan ons
• Als we een andere vrijwilliger vragen u te helpen
• Om, alleen als u dat goed vindt, te delen met andere organisaties
• Om u een nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden

Met welk uitgangspunt gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw toestemming is ons uitgangspunt als we uw gegevens bewaren. Deze toestemming geeft u als u uw handtekening zet op de bijlage van het papieren contactformulier. En als u uw gegevens invult via het contactformulier op de website. Via deze pagina op de website vertellen wij u bovendien hoe we omgaan met uw gegevens.

Beslissingen die automatisch worden genomen en ICT (geautomatiseerde besluitvorming)

Almelo Sociaal en haar teams nemen op basis van geautomatiseerde techniek geen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Denk aan besluiten die computerprogramma’s of –systemen nemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Almelo Sociaal en haar teams gebruiken voor de computers/ ICT de hulp van Netron ICT
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 085-2461600

Voor het beheer van onze website hebben we een speciaal contract (verwerkersovereenkomst) met Netron ICT.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Almelo Sociaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om dát te doen waar we uw gegevens voor gebruiken. De persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens bewaren we maximaal vijf jaar. In de praktijk blijkt dat mensen vaak meer jaren gebruik maken van onze hulp. Dankzij de bewaarde gegevens helpen we dan snel en effectief. U mag ons altijd vragen hun gegevens te verwijderen (zie hieronder bij Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Almelo Sociaal en haar teams geven uw gegevens alleen aan anderen als dit nodig is om te doen wat we met u afspraken. Of om te voldoen aan een wet/plicht. We geven uw gegevens alleen aan anderen als u dat goed vindt. U geeft hiervoor toestemming via uw handtekening op de bijlage van het contact en/of aanvraagformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Almelo Sociaal gebruikt cookies op haar website. Als u onze website bezoekt, krijgt u een melding van die cookies. Het aantal cookies is zo klein mogelijk en deze cookies zijn alleen nodig om onze website goed te laten werken. Geen enkele gebruikte cookie slaat informatie op waardoor we zien dat u het bent. We blokkeren alle cookies totdat u op de knop ‘Prima’ klikt.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons bekijken, laten aanpassen of laten verwijderen. Als u toestemming gaf voor gebruik van uw gegevens, mag u die toestemming ook weer intrekken. En u mag bezwaar maken tegen het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken. Verder mag u ons vragen de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben te sturen naar u of een partij die u noemt. Wilt u gebruikmaken van een van deze mogelijkheden? Mail dat dan naar [email protected] onder vermelding van het betreffende team.

We willen graag zeker weten dat u bovenstaande vraagt voor uw eigen gegevens. Stuur daarom altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee als u gebruikmaakt van bovenstaande mogelijkheden. Maak daarbij de volgende gegevens op de kopie van uw identiteitsbewijs zwart: pasfoto, de strook met nummers onderaan (MRZ, machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Hiermee beschermen we uw privacy.

Almelo Sociaal reageert zo snel mogelijk op uw vraag rondom de persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen vier weken.

U mag ook een klacht over ons insturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens; dat is de organisatie die bekijkt of wij goed omgaan met uw gegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom doen we wat nodig is om het volgende met uw gegevens te voorkomen: misbruik, verlies, toegang door iemand die het recht niet heeft, bekend worden van uw gegevens zonder dat u dat wilt en veranderingen zonder dat dat van u mag. Hebt u het idee dat we uw gegevens niet goed beveiligen? Of vermoedt u misbruik hiervan? Neem dan contact op met ons via [email protected].

Melden dat uw gegevens ergens zijn waar ze niet horen (datalek)

Vermoedt u dat uw gegevens via ons ergens terecht zijn gekomen waar dat niet hoort? Dat heet een datalek, een lek van uw gegevens, uw data. Zo’n lek mag u doorgeven bij het secretariaat van Almelo Sociaal via [email protected] of per telefoon 0546 – 456909 onder vermelding van het betreffende team. De secretaresse zorgt in overleg met u dat dit lek bekend wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.